Infranode päättää toisen varainhankintakierroksen 1,9 miljardilla Ruotsin kruunulla ja täten sen hallinnoima pääoma saavuttaa 3,35 miljardin Ruotsin kruunua

Pohjoismaiden ensimmäinen yksityinen infrastruktuurisijoittaja, joka saa rahoitusta Euroopan strategisten investointien rahastolta (ESIR)

Infranode on tyytyväinen voidessaan ilmoittaa toisen varainhankitakierroksensa päättämisestä. Infranode I -sijoitusalusta kerää 1,9 miljardia Ruotsin kruunua, jotka sijoitetaan keskeisiin infrastruktuurikohteisiin Pohjoismaissa. Se nostaa tähän mennessä hankitun kokonaispääoman 3,35 miljardiin Ruotsin kruunuun. Sijoittajia ovat mm. Folksam, KPA Pension, Euroopan investointipankki (EIP) ja IMAS Foundation.

“Olemme todella ylpeitä saamastamme vahvasta tuesta institutionaalisilta sijoittajilta kuten EIP, Folksam ja KPA Pension. Infranodella on 25 vuoden sijoitusaika, mikä tekee meistä ainutlaatuisia Pohjoismaiden markkinoilla. Infrastruktuurin kehitystarpeen ja julkisen sektorin investointikyvyn välinen kuilu jatkaa kasvamistaan. Tavoitteenamme on saada pitkän tähtäimen sijoittajat ja julkinen sektori työskentelemään yhteisen vision ja tavoitteen eteen tämän kuilun kaventamiseksi. Pyrkimyksenämme on toimia siltana vakaata tuottoa infrastruktuurista hakevien pitkän tähtäimen sijoittajien ja julkisen sektorin välillä, sillä jaamme saman tavoitteen ja kannustimet, mikä tekee meistä sopivimman kumppanin julkiselle sektorille”, sanoo Infranoden perustajaosakas Christian Doglia.

Pohjoismaisilla infrastruktuurimarkkinoilla on huomattava investointitarve. Sen odotetaan saavuttavan 200 miljardia euroa seuraavan 10 vuoden kuluessa. Yksinomaan Suomen liikenneinfrastruktuuri-investointitarpeen odotetaan olevan 70-105 miljardia euroa vuoteen 2040 mennessä VTT:n laskelmien mukaan.

“Infranode tavoittelee näitä markkinoita pääasiassa tähtäämällä julkisiin ja yksityisiin pieniin ja keskisuuriin infrastruktuurikohteisiin Pohjoismaissa. Kanssamme toimii sijoittajia, jotka suosivat todella pitkän aikavälin sijoituksia ja ovat lisäksi matalariskisiä sekä tuottavat vakaata kassavirtaa”, sanoo Infranoden perustajaosakas Philip Ajina.

Toiseen varainhankintakierrokseen osallistuviin sijoittajiin sisältyvät ruotsalainen vakuutus- ja eläkeyhtiö Folksam ja kuntasektorin vakuutus- ja eläkeyhtiö KPA Pension.

“Olemme erittäin iloisia mahdollisuudesta sijoittaa Infranoden välityksellä, sillä se antaa meille mahdollisuuden kasvattaa positiotamme infrastruktuurissa. Sitoutumalla tämän tyyppisiin investointeihin toivomme turvaavamme hyvät ja pitkäaikaiset tuotot asiakkaillemme. Tuntuu myös erityisen hyvältä toimia yhteistyössä muiden arvostettujen pitkän tähtäimen kanssasijoittajien kanssa”, sanoo Jens Henriksson, Folksam-yhtiön pääjohtaja.

Myös Euroopan unioni tukee investointeja paikalliseen infrastruktuuriin Pohjoismaissa Infranode I -sijoitusalustan kautta, sillä EIP allekirjoitti 900 miljoonan Ruotsin kruunun sijoitussitoumuksen. Kyseessä on ensimmäinen pohjoismainen yksityinen infrastruktuurisijoittaja, jolla on takanaan Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR), EU:n takausmekanismi, joka edistää Euroopan komission Euroopan investointiohjelmaan kuuluvia keskeisiä sijoituksia.

“Pohjoismaiden infrastruktuurimarkkinoilla on huomattava investointitarve ja niihin kohdistuvat rahoitusmahdollisuudet ovat rajallisia. Useat näistä projekteista ovat suhteellisen pieniä, mikä tekee niiden suorasta tukemisesta haastavaa EIP:lle. Infranoden toimiessa sijoitusten paikallisena toteuttajana, kykenemme antamaan rahallista tukea täällä ja parantamaan ihmisten elämää. ESIR:in takuu on toinen tärkeä katalyytti kaikkien aikojen ensimmäiselle pitkän tähtäimen pääomasijoitukselle paikalliseen ruotsalaiseen sijoitusalustaan”, sanoo Jan Vapaavuori, EIP:n varajohtaja.

Infranode päätti ensimmäisen varainhankintakierroksensa vuonna 2014 hankittuaan 1,45 miljardia Ruotsin kruunua kulmakivisijoittajaltaan IKEA:n IMAS Foundation-säätiöltä.

“Uskomme, että infrastruktuuriin sijoittaminen on vakaan ja pitkän aikavälin tuoton lisäksi tärkeä tapa toimia aktiivisesti ja vastuullisesti yhteiskuntamme parantamisen eteen.  Juuri siksi IMAS Foundation päätti olla Infranode I -alustan ensimmäinen sijoittaja.  Siksi on hienoa nähdä, kuinka merkittävät kumppanit liittyvät nyt meihin tällä sijoitusalustalla ja tarjoavat pitkäjänteistä ja tarpeellista pääomaa pohjoismaisiin infrastruktuuri-investointeihin”, sanoo Petter Odhnoff, IMAS Foundationin sijoitusjohtaja.

Infranode suunnittelee toteuttavansa lopullisen varainhankintansa vuonna 2017 saavuttaakseen sijoitusalustan 4 miljardin Ruotsin kruunun tavoitteen.

Tietoa sijoittajista

Folksam on ruotsalainen vakuutus- ja eläkeyhtiö ja yksi Ruotsin suurimmista sijoittajista ja hallinnoi noin 400 miljardin Ruotsin kruunun edestä varallisuutta.  KPA Pension on Folksamin sisaryhtiö ja Ruotsin paikallishallintosektorin johtava eläkeyhtiö.  KPA Pensionin toimialoja ovat eläkevakuutus, pääoman hallinta ja eläkehallinta.  Folksam omistaa 60 prosenttia KPA Pensionin osakkeista ja Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) omistaa loput 40 prosenttia osakkeista.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin jäsenmaiden omistama pitkäaikaislainoja myöntävä luottolaitos. Se tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta kestäviin investointeihin EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Yksinomaan vuonna 2016 pankki antoi luottoja lähes 1,7 miljardin euron edestä ruotsalaisiin projekteihin eri sektoreilla, mukaan lukien kaupunkisuunnittelu, teollisuus ja tutkimus.

IMAS Foundation on hollantilainen säätiö ja INGKA Foundationin sisarsäätiö. INGKA Foundation omistaa INGKA Groupin, joka on useimpien IKEA-myymälöiden omistaja ja toiminnanharjoittaja ympäri maailman.

Tietoa Infranodesta

Infranode on pitkän tähtäimen pohjoismainen infrastruktuurisijoittaja, joka perustettiin vuonna 2013. Tavoitteenamme on muuttua julkisen seaktorin johtavaksi ja kestäväksi kumppaniksi Pohjoismaiden infrastruktuurin uudistamisessa ja kehittämisessä. Infranode on tunnetun Tukholmassa toimivan kiinteistösijoitus- ja neuvonantoyhtiön Areimin kumppani. Areimilla on 10 vuoden ja 50 miljardin Ruotsin kruunun kokemus sijoituksista kiinteistösektorille. Tällä hetkellä se hallinnoi kolmea kiinteistörahastoa, joihin sijoittavat tunnetut paikalliset ja kansainväliset institutionaaliset sijoittajat. Yhdessä Areim ja Infranode tarjoavat sijoituksia pohjoismaiseen ’real asset’-omaisuuteen, joka on nopeasti kasvava omaisuusluokka.

Tietoa Infranode I -sijoitusalustasta

Perustuu valikoituun määrään luotettavia pitkän tähtäimen sijoittajia, jotka jakavat Infranoden vision

  • 25 vuoden sijoitusaika
  • Keskipisteessä kassavirrat ja matala liiketoimintariski
  • Keskipisteessä keskeinen pohjoismainen infrastruktuuriomaisuus kuten energia- ja vesilaitokset, tietoliikenne, liikenne ja sosiaalinen infrastruktuuri
  • Pitkäaikaiseen omistukseen perustuva lähestymistapa vastakohtana yksityisiin pääomasijoituksiin perustuville infrastruktuurirahastoille, joilla on lyhyempi sijoitusaika
  • 1,9 miljardia Ruotsin kruunua kerätty toisella varainhankintakierroksella lisättynä ensimmäisellä kierroksella hankittuun 1,45 miljardin Ruotsin kruunun ja tavoitteena 4 miljardia Ruotsin kruunua
  • Sijoittajia ovat mm. Folksam, KPA Pension, Euroopan investointipankki (EIP) ja IMAS Foundation.
  • Keskipisteessä pienet ja keskisuuret kohteet
  • Kanssasijoitusohjelma mahdollistaa hallinnoidun pääoman monikertojen sijoittamisen
  • Avoin ruotsalainen yhtiörakenne
  • Joustava sijoitustarjonta, joka keskittyy kumppanuussuhteiden luomiseen yksityisen ja julkisen sektorin kanssa

Lisätietoja:

Christian Doglia, perustajaosakas, Infranode
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Philip Ajina, perustajaosakas, Infranode
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Lena Silberman, viestintä, Infranode/Areim
lena.silberman[at]areim.se
+46 70 522 12 29

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01